Welcome to Somali National Association for the Deaf Website. The page is under construction. Please visit again later.


Ku soo Dhawada Webseetka Ururka Dhagoolayaasha Qaranka Somaaliya. Webseetka Dhismo ayaa ku socoto. Fadlan markale soo booqo